Finke oiljax logo

Newsletter

 

 

 

Parteneri

Va invitam in cadrul clubului Finke Oil Romania.

Multumim anticipat celor care deja si-au anuntat intentia de colaborare.

Noua brosura de promovare a fost tiparita si poate fi citita aici

 

   Cucina Latina    

   Biroul de Asigurari

   MasTehnology GSM     

   SalonAlexandraTelehoi     

Galaxy Shop Parts

   Hiroterm                

   boltibrom   

   Motorsport Shop  


Colaboratori

   green-soft.ro  

   radio-terra.ro  

   www.centrudeimprimari.ro   

   aureliatrustromania   

 

www.citynights.ro
www.itpconstanta.ro                         
www.ortopediacanciglia.it                                                   
www.euridice-turism.ro    

www.uncle-sam.ro                       
www.accesorii-it.ro                          
www.triotomisgroup.3x.ro         
bogdanmangu.blogspot.ro
sarivan&pislaru&mojzi s.c.avocati

 

Site-uri utile
www.rescue4x4.ro
www.autorally.ro
www.ghidul.ro
www.euload.com
www.4tuning.ro/ghidul-soferului
www.enciclopedie-auto.ro
www.dictionar auto/car-setup
www.autoeconom.ro/informatii/bine_de_stiut
www.antitepari.ro
www.bursatransport.ro
www.clubafaceri.ro
www.infofirme.ro
www.infocompanies.com
www.portofconstantza.com
www.listafirme.ro
www.antreprenor.net
www.urbansiasociatii.ro
www.immromania.ro
Istoria Automobilului
 

      Aurelia Trust Foundation Ireland

         Un viitor mai sigur si mai frumos pentru copii.

Fundatia Aurelia Trust Irlanda isi propune inca din anul 1991 ca scop crearea, sustinerea si dezvoltarea de servicii comunitare, de ajutorare pentru copii si adolescentii cu handicap institutionalizati.

Realizarea acestui scop va fi urmarita prin indeplinirea unor obiective cum ar fi:

a) cresterea rolului societatii civile in activitatea de protectie a drepturilor copilului;

b) prevenirea si reducerea abandonului familial;

c) prevenirea si reducerea marginalizarii si excluderii sociale;

d) infiintarea, organizarea si coordonarea de centre de zi si alte servicii comunitare;

e) organizarea de evenimente si campanii de constientizare si sensibilizare internationala;

f) dezvoltarea de parteneriate cu ong-uri, institutii private si de stat.

 

          Aurelia Trust Foundation Ireland
          A safer and more beautiful future for children.

         Aurelia Foundation Trust aims Ireland since 1991 aimed at creating, supporting and developing community services, to help children and teens with disabilities in institutions.

Achieving this goal will be followed by meeting certain objectives such as:
a) increasing the role of civil society in the protection of child rights;
b) prevention and reduction of family abandonment;
c) prevent and reduce marginalization and social exclusion;
d) establishment, organization and coordination of day care centers and other community services;
e) organizing events and raising awareness campaigns and international;
f) developing partnerships with NGOs, private and state institutions.

Link-uri:

aureliatrust.ie

www.easterneurope.ie/aurelia-trust

www.dgaspc-ct.ro/2/centre/centre-rezidentiale-adulti

www.telegrafonline.ro/articol/locuinte_pentru_tineri_cu_dizabilitati

changingminds.eu

 

           REFERINȚE PRIVIND ACTIVITATEA FUNDAȚIEI

           AURELIA TRUST ÎN CENTRUL PILOT DE SERVICII COMUNITARE

           PENTRU PERSOANE CU HANDICAP TECHIRGHIOL

           Fundația Aurelia Trust este  o organizație irlandeză cu sediul în Cork al cărei președinte este doamna Mairie Cregan și activează în mai multe state din Europa de Est printre care și România. În anul 1991 fundația s-a axat pe sprijinirea sistemului de protecție a copiilor cu handicap instituționalizați oferind suport material, financiar și uman în așa fel încât centrele care funcționau la acea vreme să satisfacă nevoile de bază ale copiilor (îngrijire, alimentație, asistență medicală) nevoi care erau sub standardele minime acceptate în lumea civilizată cu o economie de piață viabilă. După 10 ani în care fundația s-a bazat pe aducerea de voluntari pentru a lucra efectiv cu copii cu handicap instituționalizați și ajutoare umanitare, politica lor s-a schimbat. Sistemul de protecție a persoanelor cu handicap începuse să capete contur și o direcție bună, fiind capabil să asigure satisfacerea nevoilor de bază cu resurse proprii. Astfel că fundația a început să colaboreze cu alte 2 organizații din Irlanda pentru a face planuri pe termen lung menite să îmbunătățească continuu standardele serviciilor sociale oferite de statul român persoanelor cu handicap instituționalizate. Toate planurile și proiectele fundației au fst și sunt făcute în parteneriat cu autoritățile locale și județene. Voi enumera câteva dintre aceste planuri care s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare:

- cursuri de perfecționare ale personalului din centre de asistență socială, menite să promoveze noi modalități de abordare a persoanei cu handicap și metode inovatoare de lucru cu aceștia;

- promovarea modelului de locuințe protejate, model care oferă condiții de îngrijire foarte apropiate de modelul familial;

- sprijinirea din punct de vedere financiar a proiectelor de construire a 4 locuințe protejate pentru 8 beneficiari fiecare (în localitățile Lazu și Techirghiol) și alte 4 pentru câte 6 beneficiari fiecare (în localitate Cumpăna);

- închiderea în anul 2006 a centrului de la Negru Vodă și transferul adulților cu handicap într-un centru nou (Centrul Pilot) construit în Localitatea Techirghiol, care corespunde standardelor europene;

- susținerea activității Centrului Pilot prin achiziționarea unui microbuz și organizarea de tabere anuale la mare pentru aproximativ 60 de beneficiari;

- din anul 2009, când criza financiară a început să afecteze sistemul de asistență socială, fundația a susținut financiar toate materialele necesare activităților educaționale și de recuperare a celor 124 de persoane adulte cu handicap. Deasemenea, din anul 2010 a început să trimită grupuri de voluntari pentru a sprijini munca personalului de specialitate (deficitar în ultimii ani). Voluntarii sunt studenți sau absolvenți de studii superioare în domenii care au legătură strânsă cu recuperarea și reabilitarea persanelor adulte cu handicap.

            Fundația Aurelia Trust Irlanda se finanțează exclusiv din fonduri provenite din afara României. Centrul Pilot Techirghiol se bazează și pe sponsori din România dar aceștia sunt foarte puțini deoarece marea majoritate se orientează către centrele pentru copii. Astfel că orice persoană juridică sau fizică deschisă să sponsorizeze activitatea centrului este binevenită. Fiind o instituție fără personalitate juridică, nu putem să primim direct sume de bani ci doar produse sau servicii pentru care facem contracte de sponsorizare.

            Consider că este oportun să aveți câteva informații generale și despre Centrul Pilot Techirghiol. Centrul are în prezent un număr de 124 beneficiari adulți cu handicap și asigură servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare și reabilitare și servicii de integrare/reintegrare socială.  Obiectivele principale sunt următoarele:

-          furnizează servicii sociale în interesul beneficirilor;

-          furnizează servicii sociale de găzduire cu titlu permanent;

-          furnizează servicii de recuperare medicală atât pentru beneficiarii centrului, cât şi pentru membrii ai comunităţii;

-          asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale;

-          asigură baza materială necesară formării şi pregătirii continue a personalului;

-          asigură respectarea drepturilor şi libertătilor fundamentale şi speciale ale beneficiarilor;

-          acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor;

-          dezvoltă parteneriate în folosul beneficiarilor;

-          oferă beneficiarilor un cadru optim de dezvoltare a autonomiei personale şi sociale;

-          încurajează participarea beneficiarilor la diverse activităţi;

-          îndeplineşte dezideratul fundamental de integrare socio-familială a beneficiarilor.

                                                                                           Șef Centru Liliana Iliana

 

           REFERENCES ON BUSINESS FOUNDATION
           AURELIA TRUST IN COMMUNITY SERVICE CENTER PILOT
           FOR PEOPLE WITH DISABILITIES TECHIRGHIOL
   Aurelia Foundation Trust is an organization based in Cork Ireland whose president is Mrs. Mairie Cregan and operates in several countries in Eastern Europe including Romania. In 1991 the Foundation has focused on supporting the system of protection of disabled children in institutions providing material support, financial and human resources so that the centers that were operating at that time to meet the basic needs of children (care, nutrition, health care) needs that were below minimum standards accepted in the civilized world with a market economy. After 10 years the foundation was based on bringing volunteers to work effectively with children with disabilities in institutions and humanitarian aid, their policy has changed. The protection of persons with disabilities began to take shape and a good direction, being able to satisfy the basic needs of their own resources. So the foundation began to collaborate with other organizations in Ireland in February to make long term plans designed to continuously improve standards of social services offered by the Romanian institutionalized persons with disabilities. All plans and projects have FST     Foundation and are made in partnership with local and county authorities. I will list some of these plans that were completed or are underway:
- Staff training courses in social assistance centers designed to promote new ways of dealing with disabled people and innovative ways of working with them;
- Promotion of protected housing model, model of care that provides family model very similar;
- Financial support in terms of building four housing projects protected for 8 beneficiaries each (in rural and Techirghiol Lazu) and another 4 for each by 6 users (Turn of the village);
- Closing in 2006 of the center of the Black Prince and the transfer of adults with disabilities in a new center (Pilot Center) was built in the City Techirghiol, which corresponds to European standards;
- Support the work of the Pilot Center by purchasing a minibus and organize large annual camp for about 60 beneficiaries;
- Since 2009, when the financial crisis began to affect the social assistance system, the Foundation funded educational activities and all materials needed for the recovery of the 124 disabled adults. Also, in 2010 began sending groups of volunteers to help staff work and the (poorly in recent years). Volunteers are students or graduates of higher education in fields closely related to recovery and rehabilitation of disabled adult Persians.
Aurelia Foundation Trust Ireland is funded solely from funds coming from abroad. Techirghiol Pilot Center based in Romania and sponsors but they are very few because most centers are turning to children. So any person or legal entity to sponsor the open cluster is welcome. As an institution without legal personality, can not directly receive money only for products or services that we sponsorship contracts.
I think it is appropriate to have some general information about the Pilot Center Techirghiol. The center currently has a total of 124 adult beneficiaries with disabilities and provide hosting services, personal care, recovery and rehabilitation and integration services / social reintegration. The main objectives are:
- Provide social services beneficirilor interest;
- Provide social services to permanent housing;
- Providing rehabilitation services for beneficiaries of both the Centre and for community members;
- The maintenance and efficient use of the material;
- Ensure the necessary physical training and continuous training of staff;
- Ensure that the special rights and fundamental freedoms and the beneficiaries;
- Provides support and specialized assistance in order to prevent situations that endanger the safety of beneficiaries;
- Develop partnerships for the benefit of beneficiaries;
- Give the recipients an ideal framework for the development of personal autonomy and social
- Encourage the participation of beneficiaries in various activities;
- Meets the fundamental desire for socio-family beneficiaries.
                                                                                            Head of Centre  Liliana Iliana

 

 

 


AcasaAcasa

jax logo


Copyright 2006-2009 Finkeoil srl. Toate drepturile rezervate.

Designed by GREENSOFT Computers